توالت فرنگی بلونی مدل A09

توالت فرنگی بلونی مدل A09

توالت فرنگی بلونی مدل A09

ارتفاع : 710 میلیمتر

طول : 685 میلیمتر

عرض : 365 میلیمتر