توالت فرنگی بلونی مدل A3104

توالت فرنگی بلونی مدل A3104

توالت فرنگی بلونی مدل A3104

ارتفاع : 735 میلیمتر

طول : 630 میلیمتر

عرض : 350 میلیمتر