توالت فرنگی بلونی مدل A3108

توالت فرنگی بلونی مدل A3108

توالت فرنگی بلونی مدل A3108

ارتفاع : 710 میلیمتر

طول : 670 میلیمتر

عرض : 370 میلیمتر