توالت فرنگی بلونی مدل A3110

توالت فرنگی بلونی مدل A3110

توالت فرنگی بلونی مدل A3110

ارتفاع : 800 میلیمتر

طول : 700 میلیمتر

عرض : 370 میلیمتر