توالت فرنگی بلونی مدل A3116

توالت فرنگی بلونی مدل A3116

توالت فرنگی بلونی مدل A3116

ارتفاع : 630 میلیمتر

طول : 700 میلیمتر

عرض : 370 میلیمتر