توالت فرنگی بلونی مدل A3117

توالت فرنگی بلونی مدل A3117

توالت فرنگی بلونی مدل A3117

ارتفاع : 635 میلیمتر

طول : 685 میلیمتر

عرض : 375 میلیمتر