توالت فرنگی بلونی مدل A3118

توالت فرنگی بلونی مدل A3118

توالت فرنگی بلونی مدل A3118

ارتفاع : 690 میلیمتر

طول : 650 میلیمتر

عرض : 340 میلیمتر