توالت فرنگی بلونی مدل A3133

توالت فرنگی بلونی مدل A3133

توالت فرنگی بلونی مدل A3133

ارتفاع : 720 میلیمتر

طول : 690 میلیمتر

عرض : 360 میلیمتر