توالت فرنگی بلونی مدل A3163

توالت فرنگی بلونی مدل A3163

توالت فرنگی بلونی مدل A3163

ارتفاع : 650 میلیمتر

طول : 720 میلیمتر

عرض : 400 میلیمتر