توالت فرنگی مدل 3128

توالت فرنگی مدل 3128

توالت فرنگی مدل 3128

ارتفاع :

طول :

عرض :