توالت فرنگی مدل 6643

توالت فرنگی مدل 6643

توالت فرنگی مدل 6643

ارتفاع :

طول :

عرض :