توالت فرنگی مدل 6690

توالت فرنگی مدل 6690

توالت فرنگی مدل 6690

ارتفاع :

طول :

عرض :