توالت فرنگی مدل 8892

توالت فرنگی مدل 8892

توالت فرنگی مدل 8892

ارتفاع :

طول :

عرض :