توالت فرنگی مدل A3128

توالت فرنگی مدل A3128

توالت فرنگی مدل A3128

ارتفاع :

طول :

عرض :